تحقیق ,مقاله ,کارآموزی ,پروژه های دانشجویی ,پایان نامه,فروشگاه فایل دپو

فروشگاه فایل دپو فایل

دانلود مقالات , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق و انواع فایل

slide1 slide2

دانلود کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت)

دانلود کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت)

 

گزارشات كيفري وحقوقي ( کارآموزی وکالت )

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

520 صفحه

بیش از 100 عنوان گزارش کیفری و حقوقی

 

 

 

فهرست مطالب

                                     مجموعه  گزارشات كيفري وحقوقي

صفحه           موضوع                        تاريخ محكمه     محكمه               كلاسه _______________________________________________________

1        ابطال سند                                    24/11/79      شعبه 3         77/3/2168

5        ايرادضرب وجرح عمدي                 27/11/79      شعبه3         79/3/1490

12      خيانت درامانت                             1/12/79        شعبه 3         79/3/604ك

15      تقسيم سهم الارث وفروش منزل        18/12/79     شعبه 3         78/3/1031

19      تغيير نام                                     23/12/79      شعبه 16        79/16/1156ح

23      تعديل اجاره بها                             28/12/79      شعبه 16       79/16/9538ح

27      افراز                                          8/1/80          شعبه 16       78/16/1013

31      مزاحمت تلفني                             18/1/80        شعبه 3       80/3/6

35      الزام به تنظيم سند رسمي                 20/1/80        شعبه 16        79/16/1240

40      خريد مال مسروقه                         27/1/80        شعبه 3          80/3/67

46      كلاهبرداري                                 5/2/80          شعبه 3          80/3/129

53      خلع يد                                       9/2/80          شعبه 16        78/16/366

59      سرقت اتومبيل                    23/2/80        شعبه 3          79/3/1626

64      مطالبه                                         26/2/80        شعبه 16        79/16/1432

71      ابطال اجرائيه                                7/3/80          شعبه 16        79/16/1239  

75      تحويل مبيع                                 19/3/80        شعبه 16        79/16/864

78      ممانعت از حق                             24/3/80        شعبه 3         80/3/364

82      بي احتياطي در استفاده از سلاح         29/3/80        شعبه 3          80/3/271

87      كلاهبرداري                                 2/4/80          شعبه 3          80/3/397

90      توقيف عمليات اجرائي                   14/4/80        شعبه 16        80/16/406

94      استرداد اتومبيل                             19/4/80        شعبه 16        79/16/1794

97      جعل اسناد رسمي                          25/4/80        شعبه 3          80/3/4176

10      تصرف عدواني                             7/5/80          شعبه 3          80/3/580

113    فسخ مبايعه نامه                            11/5/80        شعبه 16        80/16/1859

121    خيانت در امانت                            23/5/80        شعبه 3          80/3/82

129    مطالبه                                         30/5/80        شعبه 16        80/16/56

133    ترك انفاق وايرادضرب وجرح عمدي 20/6/80         شعبه 3          80/3/620

137    تصادف منجر به فوت            23/6/80        شعبه3           9/3/898ك

140    تخليه                                         25/6/80        شعبه 16        80/16/645

145    مطالبه                                         27/6/80        شعبه 16        80/16/234

149    قبول فرزند خواندگي                     1/7/80          شعبه 16        79/16/1936

152    مطالبه                                         3/7/80          شعبه 16        79/16/1596ح

156    سرقت چك                                 16/7/80        شعبه 3          80/3/1086

162    نزاع دسته جمعي                           24/7/80        شعبه 3          80/3/534

170    سرقت                                        1/8/80          شعبه 3          80/3/923     

176    شركت در ايراد صدمه عمدي و         5/8/80          شعبه 3           80/3/463

                تخريب

180    مطالبه وجه                                  20/8/80        شعبه 2          80/2/258ح

184    ابطال نظريه به كميسيون ماده 12        28/8/80        شعبه 2          80/2/48

          زمين شهري

188    اجازه فروش                                3/9/80          شعبه 16        80/16/802ح

192    مطالبه وجه                                  11/9/80        شعبه 16        80/16/878

201    تنفيذ وصيتنامه                              13/9/80        شعبه 16        79/16/1413ح

205    جعل                                          17/9/80        شعبه 3          79/3/1400ك

211    تخليه                                         6/10/80        شعبه 16        79/16/1453

215    فسخ قولنامه                                 10/10/80      شعبه 16        80/16/273

219    انتقال مال غير (منافع)                     18/10/80      شعبه3           80/3/229ك

222    تحويل مبيع                                 30/10/80      شعبه 16        79/16/1351

226    شركت در سرقت                          16/11/80      شعبه 3          79/3/1321    

237    اجازه انتقال سند                            18/11/80      شعبه 16        78/16/1710

243    اعتراض ثالث                               29/11/80      شعبه 16        80/16/185    

247    مطالبه                                         30/11/80      شعبه 16        80/16/252

252    ابطال قرارداد                                5/12/80        شعبه 16        80/16/1160

257    دعوي تقابل به خواسته خلع يد          13/12/80      شعبه 16        78/16/765

          (دعوي اصلي الزام به تنظيم سند )

262    نزاع وايراد ضرب وجرح عمدي        19/12/80      شعبه 3          80/3/1412ك 

270    جعل واستفاده از سند مجعول           25/12/80      شعبه 3          77/3/458ك  

279    تنظيم سند                                   18/1/81        شعبه 16        80/16/178    

284    مطالبه                                         22/1/81        شعبه 16        80/16/703

289    خلع يد                                       2/2/81          شعبه 3          78/3/2213    

292    ابطال سند                                    9/2/81          شعبه 3          80/3/1961

296    شركت در نزاع دسته جمعي             24/2/81        شعبه 3          80/3/2062

301    سرقت                                        29/2/81        شعبه 3          81/3/30

305    تخليه                                         8/3/81          شعبه 2          79/2/1550

310    مطالبه وجه                                  11/3/81        شعبه 2          80/2/1076

315    تخريب عمدي واخلال درنظم عمومي13/3/81         شعبه3           80/3/1601    

319    ايراد صدمه ومزاحمت           25/3/81        شعبه3           80/3/2025    

323    تنظيم سند رسمي وتفكيك وفك رهن8/4/81 شعبه3           81/3/7ح

330    تحصيل مال مسروقه                       10/4/81        شعبه 3          80/3/946     

335    تقسيم ماترك                                22/4/81        شعبه 3          80/3/302     

340    انتقال منافع مال غير                       29/4/81        شعبه3           80/3/248     

345    مطالبه                                         7/5/81          شعبه 3          80/3/63       

350    چك                                          14/5/81        شعبه 3          81/3/126     

353    تخليه                                         6/7/81          شعبه 3          80/3/96       

358    الزام به فروش عين مستاجره            7/7/81          شعبه 3          79/3/1019

362    ممانعت از حق                             16/7/81        شعبه 25        80/25/11131

366    كلاهبرداري                                 21/7/81        شعبه 25        81/25/12

371   مطالبه خسارات قراردادي                 3/8/81          شعبه3           81/3/762

376    مطالبه وجه                                  10/8/81        شعبه 3          81/3/205

382    تصرف عدواني                             14/8/81        شعبه 25        80/25/444

385    ورود به عنف                               24/8/81        شعبه 25        80/25/719

390    فسخ قرارداد                                 3/9/81          شعبه 3          80/3/1119

395    ابطال قرارداد                                10/9/81        شعبه 3          80/3/1410

399    آدم ربائي                                    16/9/81        شعبه 25        81/25/463

403    ايجاد مزاحمت                             23/9/81        شعبه 25        81/25/117

406    الزام به تحويل مبيع                        2/10/81        شعبه 3          81/3/813

410    مطالبه وجه                                  7/10/81        شعبه 3          80/3/1117

415    ضرب و جرح جمعي                     14/10/81      شعبه25         81/25/981

419    جعل                                          24/10/81      شعبه 25        80/25/1317

428    الزام به تنظيم سند خودرو                4/11/81        شعبه3           81/3/7

433    الزام به فروش مال مشاع                  8/11/81        شعبه 3          80/3/1519

437    فروش مال غير                             18/11/81      شعبه 25        80/25/1012

441    فحاشي                                       26/11/81      شعبه25         81/25/235

444    تخليه                                         2/12/81        شعبه 3          80/3/963

448    الزام به اجراي مفاد داوري                4/12/81        شعبه 3          81/3/714

452    ضرب وجرح                               16/12/81      شعبه 25        81/25/1120

455    تخريب                                       16/12/81      شعبه 25        80//25/93

460    پرداخت اقساط اتومبيل (وجه )          1/6/81          شعبه 3          80/3/1384    

463    الزام به انتقال                                3/6/81          شعبه 3          81/3/592

470    هتك حرمت                                8/6/81          شعبه 25        81/25/335

474    كلاهبرداري                                 22/6/81        شعبه25         79/25/117

479    مطالبه خسارت تاخيروتاديه درچك    16/1/82        شعبه 3          81/3/149     

484    ابطال عمليات اجرائي                      16/1/82        شعبه 3          80/3/713

488    سرقت از اتومبيل                           23/1/82        شعبه25         80/25/1719

492    خيانت در امانت                            27/1/82        شعبه 25        80/25/809

497    مطالبه سفته                                  14//82          شعبه 3          81/3/387

501    مطالبه وجه                                  22/2/82        شعبه 3          81/3/979

506    كلاهبرداري (تورخارجي)                30/2/82        شعبه 25        80/25/1312

511    سرقت                                        30/2/82        شعبه 25        80/25/109

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 14,200 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 28,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Karamozi-Gozareshat-keyfari-va-hghogi-520_188033_8500.zip1.3 MB

دانلود پروژه کارآموزی وکالت

دانلود پروژه کارآموزی وکالت     پروژه کارآموزی وکالت فایل Word و قابل ویرایش میباشد 30 صفحه     نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری بجنورد- شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد کلاسه پرونده :4390/81 شاکی : حسن متشاکی : اصغر موضوع: صدور چک بلامحل   موضوع داده 7و3 شماره پرونده آموزش : 1 گردشکار: شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره 831300 مورخه 22/12/81 از حساب جاری شماره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,400 تومان

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت  آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت   بعضی از دوستان عزیز در اتصال به درگاه پرداخت با خطا مواجه می شوند که بر آن شدیم تا این آموزش را خدمت دوستان عزیز ارائه کنیم تا به راحتی بتوانند خرید خود را انجام دهند. گاهی ممکن است در هنگام اتصال به درگاه پرداخت، با پیغام خطا مواجه شوید. ظاهر پیغام خطای https در مرورگرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است اما در تمام مرورگرها با چند کلیک ساده می توان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,550 تومان