تحقیق ,مقاله ,کارآموزی ,پروژه های دانشجویی ,پایان نامه,فروشگاه فایل دپو

فروشگاه فایل دپو فایل

دانلود مقالات , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق و انواع فایل

slide1 slide2

استفتاآت قضايي

استفتاآت قضايي

استفتاآت قضايي

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

272 صفحه

 

 

فهرست مطالب


      مقدمه

                         يكم: اجتهاد، حيات اسلام

                         دوم: اجتهاد جواهرى

                         سوم: بالندگى فقه

                         چهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعى

                         پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

                         ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

                         هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

                         هشتم: اصول و ملاك هاى حاكم

                         نهم: شاخصه كارآمدى فقه

                         دهم: ويژگى اين مجموعه

l بخش نخست : كليات قضا و راه هاى اثبات دعوا

      فصل اوّل: شرايط و وظايف قاضى

               مبحث اوّل : شرايط قاضى

                         1 . عدم شرطيت ذكوريت در قاضى

                         2 . عدم شرطيت اجتهاد در قاضى

                         3 . جواز قضاوت غير مجتهد و لزوم عمل حسب قوانين شرعيه مصوّبه

                         4 . قاضى تحكيم

                         5 . رجوع به قاضى غير شيعه

               مبحث دوم: وظائف قاضى

                         1 . وظيفه قاضى در موارد سكوت قانون

 1. وظيفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور يا شرع

                         3 . مسئوليت قاضى در صورت اشتباه ( تقصير )

                         4 . قانون حاكم در دعواى غير مسلمان

                         5 . وضعيت رسيدگى به جرايم ايرانيان در خارج از كشور

                         6 . فصل خصومت با انشاى كتبى       

                         7 . دادرسى غيابى

                         8 . مرور زمان در رسيدگى به دعاوى

                         9 . تجديدنظر خواهى

                         10 . حبس مدعى اعسار

                         11 . حكم به زندان يا تبعيد به مدّت نامعيّن

               مبحث سوم: مسائل مرتبط

                         1 . توقيف اموال بدهكار توسط برخى از طلبكارها

                         2 . هزينه هاى دادرسى

 1. عدم جواز اجراى حكم در رسيدگى هاى خارج از صلاحيت دادگاه

                         4 . هديه به قاضى

      فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

               مبحث اول: اقرار

                         1 . اقرار از روى تهديد

                         2 . استفاده از نوار، فيلم، فاكس و... در اثبات دعوا

               مبحث دوم: شهادت

                         1 . معيار در استماع شهادت شاهد

                         2 . شهادت از روى عدم آگاهى

                         3 . آثار شهادت از روى اكراه

                         4 . تساوى زن و مرد در شهادت

                         5 . شهادت غير شيعه و اهل كتاب

                         6 . اداى شهادت با كتابت

                         7 . اعتبار نوشته هاى غير رسمى

                         8 . نظريه كارشناس

                         9 . احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه

                         10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ

                         11 . راه اثبات اعسار

               مبحث سوم: علم قاضى

                         1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى

               مبحث چهارم: سوگند

                         1 . اثبات حق با سوگند

                         2 . جايگاه سوگند در دعاوى كيفرى

                         3 . لفظ سوگند

                         4 . شرطيت اذن مدعى در احلاف منكر

                         5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

l بخش دوم : حدود

      فصل اول: كليات حدود

                         1 . اجراى حدود در عصر حاضر

                         2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

                         3 . مجازات حدّى در صورت انكار بعد از اقرار

                         4 . نفى بلد و امكان تبديل به مجازات ديگر

                         5 . جمع بين اعدام و ساير مجازاتها

                         6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

                         7 . اجراى مجدد حكم اعدام، در صورت زنده ماندن محكوم به اعدام

                         8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

                         9 . اجراى حكم بر بيمار

                         10 . تأخير اجراى حدّ زن شيرده

                         11 . تخفيف مجازات افراد زير هجده سال

                         12 . توبه مسقط حدّ

      فصل دوم: حدّ زنا

                         1 . تعريف حدّ زنا

                         2 . عدم تأثير استفاده از وسايل پيشگيرى كننده در تحقق زنا

                         3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ

                         4 . حكم زناى اكراهى

                         5 . تقصير قبلى زن در تحقق اكراه

                         6 . عدم تأثير رضايت بعدى زن در صدق زناى عنفى

                         7 . ادعاى اكراه در زنا

                         8 . عدم تفاوت حكم قتل در زناى به عنف بين مسلمان و غيرمسلمان

                         9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

                         10 . شرايط احصان  

                         11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

                         12 . موضوعيت داشتن اقارير اربعه براى اجراى حدّ زنا

                         13 . عدم نفوذ اقرار تلقينى

                         14 . تبديل رجم به نوع ديگرى از قتل

                         15 . فرار از حفره در مجازات رجم

                         16 . سقوط حدّ زنا از شخص ديوانه

                         17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

                         18 . حكم ضغث در ساير مجازاتها  

      فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

                         1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

                         2 . عدم حدّ لواط در اشخاص ديوانه

                         3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

                         4 . اكراه در قوّادى و محاربه

      فصل چهارم: حدّ قذف و مسكر

                         1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

                         2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

      فصل پنجم: حدّ محاربه

                         1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرايمى نظير هواپيما ربايى و...

                         2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

                         3 . تشديد مجازات تبعيد به حبس در محلّ تبعيد

                         4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم كننده در مجازات صلب

                         5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

      فصل ششم: حدّ سرقت

                         1 . معيار طلا يا نقره مسكوك در نصاب حدّ سرقت

                         2 . سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار

                         3 . سرقت از مال مشاع

                         4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

                         5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى يا سارق

                         6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

                         7 . لزوم يا عدم لزوم مطالبه در قطع يد

                         8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

                         9 . مجازات جايگزين حدّ سرقت

                         10 . استفاده از داروى بى حس يا بى هوش كننده، هنگام اجراى مجازات 

                         11 . نقش عفو در سرقت حدّى

                         12 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در سرقت

      فصل هفتم: حدّ ارتداد

                         1 . تعريف مرتد و قلمرو آن

                         2 . شرايط اجراى حكم مرتد

                         3 . توبه مرتد

l بخش سوم: قصاص

      فصل اول: تعيين نوع قتل

                         1 . ارتكاب قتل با فعل مادى

                         2 . ارتكاب قتل با فعل غير مادى

                         3 . خطاى در تطبيق در قتل نفس

                         4 . شركت و معاونت در قتل

                         5 . اكراه در قتل

 1. ايراد ضرب و جَرْح يا قتل با رضايت مجنّى عليه

      فصل دوم: شرايط قصاص     

                         1 . حكم قتل غير مسلمان توسط مسلمان

 1. اسلام آوردن كافر پس از ارتكاب قتل مسلمان

                         3 . قتل فرزند توسط پدر يا مادر

                         4 . قتل فرزند نامشروع

                         5 . قصاص پدر توسط فرزند

                         6 . قتل كودك نامشروع

                         7 . سقط و قتل جنين

 1. قتل از روى ترحم

                         9 . قتل در اثر دفاع

 1. قتل مهدور الدم

                         11 . قتل اسير

                         12 . قتل در فراش

                         13 . جهل به حكم در قتل عمدى

                         14 . اذن حاكم شرع در قصاص

                         15 . عدم كفايت علم اجمالى نسبت به قاتل

      فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

               مبحث اول: اقرار

               مبحث دوم: شهادت

               مبحث سوم: قسامه

 1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه

                         2 . قلمرو قسامه    

                         3 . مقدار قَسامه    

                         4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم

                         5 . كاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام

                         6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتيان قَسامه توسط اولياى دم و عدم ردّ آن به متهم

                         7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه

                         8 . لزوم اتيان قَسامه از روى يقين

                         9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتيان قَسامه توسط مدّعى عليه

                         10 . نصاب قَسامه در جنايت بر اطراف

               مبحث چهارم: نقش قرعه در تعيين قاتل

               مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم

      فصل چهارم: كيفيت استيفاى قصاص

                         1 . اولياى دم

                         2 . حدود اختيارات ولىّ دم

                         3 . وظيفه قاضى در صورت صغير يا كافر بودن اولياى دم يا عدم دسترسى به آنان

 1. تساوى زن و مرد در استيفاى قصاص
 2. حكم فاضل ديه در قتل چند زن توسط يك مرد
 3. انتخاب كننده نوع ديه در فاضل ديه

                         7 . پرداخت فاضل ديه از بيت المال

                         8 . ملاك در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس

                         9 . جمع بين قصاص و ساير مجازاتها

                         10 . نحوه اجراى حكم قصاص

                         11 . استفاده از داروهاى بى هوش يا بى حس كننده هنگام اجراى مجازات

                         12 . مدت بقاى حقّ قصاص

                         13 . تأخير اولياى دم در اجراى قصاص

                         14 . حدود اختيار حاكم شرع در استيفا يا تبديل قصاص يا عفو

                         15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى عليه

                         16 . عفو قاتل هنگام اجراى حكم

                         17 . تبديل قصاص نفس به قصاص عضو

                         18 . خودكشى پس از ارتكاب قتل عمدى

                         19 . ظهور علايم حياتى پس از اجراى حكم اعدام يا قصاص

                         20 . فروش اعضاء قبل از قصاص

                         21 . كفّاره قتل عمدى

                         22 . جواز تعزير قاتل عمدى در صورت عدم قصاص

      فصل پنجم: قصاص عضو       

                         1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف

                         2 . تبعيض در قصاص اطراف

                         3 . تسرى حكم قصاص دست به ساير اعضاى زوج بدن

                         4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پيوند

                         5 . حدود اختيارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغير

                         6 . هزينه درمان پس از اجراى قصاص اطراف يا حد

                         7 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در قصاص

 1. عدم امكان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى عليهوحاضرنشدن متخصصين فن براى اجراى قصاص

l بخش چهارم: ديات

      فصل اول: ماهيت ديه و اَرشْ و برخى موارد آنها

                         1 . ماهيت ديه و برخى موارد آن

                         2 . ماهيت اَرشْ و برخى موارد آن

      فصل دوم: مقدار ديه قتل نفس

               مبحث اول: ديه انسان و موضوعيّت نداشتن اعيان سته ديات

                         1 . مقدار ديه انسان

                         2 . تساوى زن و مرد در ديه و اَرشْ

                         3 . تساوى ديه مسلمان با غير مسلمان

                         4 . موضوعيّت نداشتن اعيان ستّه ديات

               مبحث دوم: محاسبه ديه و نحوه پرداخت آن    

                         1 . معيار محاسبه براى پرداخت ديه

                         2 . عدم تداخل ديه كم در ديه زياد

                         3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غيرجسمى )

                         4 . لزوم جبران ساير آسيبهاى وارده همراه با ضايعه اصلى

                         5 . تأثير درمان و پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه

                         6 . حكم اَرشْ زنان در بيش از ثلث ديه

                         7 . انتخاب كننده نوع ديه

                         8 . نحوه تقسيم ديه

               مبحث سوم: تغليظ ديه و قلمرو آن

               مبحث چهارم: خسارات زايد بر ديه

               مبحث پنجم: مهلت پرداخت ديه و اَرشْ

      فصل سوم: مسئول پرداخت ديه

                         1 . مسئول پرداخت ديه در موارد علم اجمالى

                         2 . مسئوليت جمعى در صورت شركت در ايجاد ضرب و جرح

                         3 . مسئوليت اشخاص حقوقى در پرداخت ديه    

                         4 . مسئوليت كارفرما در پرداخت ديه

                         5 . تعريف عاقله و مسؤوليت آن در پرداخت ديه

                         6 . پرداخت ديه از بيت المال

                         7 . ضامن بودن صبّى مميّز

                         8 . اعسار در پرداخت ديه

                         9 . خوددارى عاقله از پرداخت ديه

                         10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت ديه

                         11 . حدود اختيارات ولىّ يا قيّم در ديه، قصاص و عفو         

                         12 . رضايت مجنّى عليه در عمليات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )

                         13 . عدم تأثير عفو مجنّى عليه نسبت به ايجاد خسارات جديد بر اثر سرايت

      فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبيب، اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب )

                         1 . قتل ديگرى در حال خواب

                         2 . مسئوليت پزشك در برابر آزمايشهاى پزشكى روى بيمار

                         3 . اشتراك در جنايت و مسئوليت تناسبى

                         4 . تسبيب در جنايت

                         5 . اجتماع سبب و مباشر و يا اجتماع چند سبب

                         6 . درجه تقصير يا تأثير در ميزان مسئوليت

      فصل پنجم: ديه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنين و جنايت بر مرده

               مبحث اول: ديه يا ارش اعضا

                         1 . ديه مو ( ديه تراشيدن موى سر زن و مرد )

                         2 . ديه چشم ( اَرشْ به دليل پارگى قرنيه چشم )

                         3 . ديه انداختن دندان طفل

                         4 . ديه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن

                         5 . عدم تأثير ميزان كارايى و ارزش عضوى در تعيين ديه انگشتان

                         6 . ديه و اَرشْ صدمه بر بيضه

                         7 . نحوه تعيين اَرشْ ازاله بكارت

       &


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,450 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 22,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
0508_212138_9872.zip231.5k

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏ شناسان معاصر

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏ شناسان معاصر مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏ شناسان معاصر فایل Word و قابل ویرایش میباشد 35 صفحه     مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏ شناسان معاصر دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,400 تومان

استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني

استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني فایل Word و قابل ویرایش میباشد 16 صفحه     استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني چكيده مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد 49 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است . مطابق ماده 49 اين قانون در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را ط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,300 تومان

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

ازدواج و تابعیت زن ایرانی ازدواج و تابعیت زن ایرانی فایل Word و قابل ویرایش میباشد 30 صفحه     ازدواج و تابعیت زن ایرانی چکیده «ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران &laqu ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,850 تومان

ازدواج موقت

ازدواج موقت ازدواج موقت فایل Word و قابل ویرایش میباشد 32 صفحه     ازدواج موقت   نويسنده: شهيد مرتضى مطهري عناوين: 1- مقدمه 2- زندگي امروز و ازدواج موقت <a href="http://old.tebyan.net/../../Ejtemaii/82/06/html/za-820606-khanevadeh.html#3- جوان امروز و دوره بلوغ و ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,470 تومان

اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران   اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران فایل Word و قابل ویرایش میباشد  70 صفحه     مقدمه : اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,150 تومان

اجراي احكام جزائي

اجراي احكام جزائي   اجراي احكام جزائي فایل Word و قابل ویرایش میباشد  10 صفحه     اجراي احكام جزائي گفتار اول: سازمان قضاوتي ايران در حال حاضر به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوا را در اصل57 برشمرده است. يكي از قوا، قوه قضائيه است كه وظايف آن در اصل 156 بيان شده است. اين قوه داراي تشكيلاتي است تا بتواند وظايف خود را كه به موجب قانون اساسي برعهده دارد، اجرا نمايد. از تشكيلات اين قو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,400 تومان

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف   اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف فایل Word و قابل ویرایش میباشد 101 صفحه     رای اصراری دیوان عالی کشور اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,150 تومان

آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين

آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين   آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و  كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين فایل Word و قابل ویرایش میباشد  24 صفحه     آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين فهرست: مقدمه   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 ـ بيان موضوع . . . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,050 تومان

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت  آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت   بعضی از دوستان عزیز در اتصال به درگاه پرداخت با خطا مواجه می شوند که بر آن شدیم تا این آموزش را خدمت دوستان عزیز ارائه کنیم تا به راحتی بتوانند خرید خود را انجام دهند. گاهی ممکن است در هنگام اتصال به درگاه پرداخت، با پیغام خطا مواجه شوید. ظاهر پیغام خطای https در مرورگرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است اما در تمام مرورگرها با چند کلیک ساده می توان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,550 تومان