تحقیق ,مقاله ,کارآموزی ,پروژه های دانشجویی ,پایان نامه,فروشگاه فایل دپو

فروشگاه فایل دپو فایل

دانلود مقالات , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق و انواع فایل

slide1 slide2

دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

 اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

 

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

13صفحه  

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

 

1- بیان مسئله:

2- سوالات تحقیق:

3- فرضیه های تحقیق:

4- پیشینه تحقیق:

5- اهداف تحقیق:

6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

7- مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق:

8- روش گردآوری وتجزیه و تحلیل دادها:

9- سازماندهی تحقیق:

 

بخش اول :جا یگاه و محدوده قاعده درء ................................................................. 1

 

فصل اول:مفهوم قاعده ونسبت آن با مفاهیم نزدیک ............................................... 2

 

گفتار اول :مفهوم قاعده‌ فقهي..................................................................................... 2

1: قواعد..................................................................................................................... 3

2: فقه ........................................................................................................................ 4

3: قواعد فقه .............................................................................................................. 4

 

گفتار دوم:نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک.............................................................. 5

1: ضابطه‌ فقهي ......................................................................................................... 5

2:قاعد‌ه‌ اصولي ......................................................................................................... 7

3: مساله فقهي .......................................................................................................... 8

4: نظريه‌ فقهي ......................................................................................................... 10

5: قاعده‌ حقوقي ....................................................................................................... 11

6: ثمره‌ بحث ............................................................................................................ 12

 

فصل دوم:تبيين مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء ............................................. 13

 

گفتار اول : واژه شناسي ......................................................................................... 13

1: مفهوم درء ........................................................................................................... 14

2: مفهوم حد ............................................................................................................ 15

2-1: معناشناسي حد در لغت .................................................................................. 15

2-2: معناشناسي حد در اصطلاح ............................................................................ 16

2-2-1: مفهوم عام حد ............................................................................................ 17

2-2-2: مفهوم خاص حد ......................................................................................... 21

 3:مفهوم شبهه  ....................................................................................................... 26

3-1: معناشناسي شبهه در لغت ............................................................................... 26

3-1-1: مفهوم يقين ................................................................................................. 27

3-1-2: مفهوم ظن.................................................................................................... 28

3-1-3: مفهوم شك ................................................................................................. 29

3-1-4: مفهوم وهم.................................................................................................. 30

3-1-5: مفهوم جهل.................................................................................................. 31

3-1-6: مفهوم اشتباه .............................................................................................. 31

3-1-7: ارزيابي كلي................................................................................................. 32

3-2: معناشناسي شبهه در محاورات قرآني ............................................................ 33

3-3: معناشناسي شبهه در اصطلاح......................................................................... 35

 

گفتار دوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء .............................................................. 39

1: ضابطه‌ شبهه  ...................................................................................................... 39

1-1: گمان مرتكب به جايز بودن عمل ...................................................................... 39

1-2: توهم مرتكب به جايز بودن عمل ..................................................................... 40

1-3: يقين مرتكب به جايز بودن عمل ....................................................................... 41

1-4: ظن معتبر مرتكب به جايز بودن عمل .............................................................. 43

1-5: ارزيابي و تعيين ضابطه‌ معتبر شبهه................................................................ 46

2-دلالت قاعده بر دارنده شبهه................................................................................. 49

2-1: شبهه نزد متهم ................................................................................................ 50

2-2: شبهه نزد دادرس ............................................................................................ 50

2-3: شبهه نزد قاضي يا متهم ................................................................................. 51

2-4: شبهه نزد قاضي و متهم ................................................................................. 52

2-5: نقد و بررسي................................................................................................... 53

3: قلمرو شبهه.......................................................................................................... 54

3-1: دلالت قاعده بر شبهات حكمي و موضوعي ..................................................... 55

3-1-1: شموليت قاعده بر شبهه موضوعيه ............................................................. 55

3-1-2: شموليت قاعده بر شبهه حكميه ................................................................... 56

3-1-2-1: مستندات فقهي برعدم پذيرش شبهه حكميه ............................................ 60

3-1-3:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعيه وحكميه........................................ 63

3-2: دلالت قاعده بر شبهه اكراه و اضطرار.............................................................. 65

3-2-1:ادله و مستندات پذيرش شبهه اكراه و اضطرار ............................................ 67

3-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اكراه و اضطرار................................................. 68

فصل سوم: محتوی و مستندات قاعده ‌درء ............................................................. 70

 

گفتار اول: مفاد قاعده‌درء ........................................................................................ 70

1: بيان مطلب جديد .................................................................................................. 70

2: تعبيري از اصل و اصول ديگر ............................................................................. 72

 

گفتار دوم: مستندات قاعده‌درء ................................................................................. 73

1: منابع روايي ......................................................................................................... 73

1-1/ روايت عام ؛ « ادرئوالحدود بالشبهات » ........................................................... 73

1-2/ روايات خاص.................................................................................................. 75

1-3: نقدوبررسي منابع روايي قاعده ....................................................................... 76

2: تسالم اصحاب برحجيت قاعده ............................................................................. 82

2-1: نقد و بررسي تسالم اصحاب............................................................................ 83

3: دليل عقلي............................................................................................................. 84

3-1: نقد و بررسي دليل عقلي................................................................................... 85

4: اجماع................................................................................................................... 87

4-1: نقد و بررسي اعتبار اجماع............................................................................... 88

5: بناء حدود بر تخفيف و مسامحه........................................................................... 89

5-1: تحليل و بررسي تخفيف و مسامحه در حدود................................................... 90

 

بخش دوم: کاربرد قاعده ‌درء.................................................................................. 93

 

فصل اول: قاعده درء و تاثير آن بر جرم................................................................. 93

 

گفتاراول:قاعده درءونسبت آن باعناصرجرم................................................ 94

1: شبهه در عنصر قانوني......................................................................................... 94

1-1- شبهه دادرس درعنصر قانوني........................................................................ 94

1-2: شبهه متهم در عنصرقانوني............................................................................. 95

2: شبهه در عنصر مادي........................................................................................... 95

2-1:شبهه درعنصرمادي نزددادرس........................................................................ 96

2-2:شبهه درعنصرمادي نزد متهم........................................................................... 96

3: شبهه در عنصر معنوي........................................................................................ 97

3-1: شبهه در علم مرتكب........................................................................................ 98

3-2: شبهه در عمد مرتكب........................................................................................ 99

 

گفتاردوم:قاعده درءوتاثيرآن بر ماهيت جرم .......................................................... 100

1:شبهه وتاسيس جرم جديد ................................................................................... 100

2:شبهه وتغيير عنصر معنوي.................................................................................. 102

3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر....................................................................... 105

 

گفتارسوم:تاثیرقاعده درءنسبت به علل موجهه و معاذير قانوني جرم .................... 106

1: شبهه در علل موجهه جرم .................................................................................. 107

2: شبهه در معاذير قانوني....................................................................................... 110

 

فصل دوم:قاعده درءوتاثیرآن برمسئولیت کیفری................................................ 113

 

گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری................................................. 113

1: شروط تحقق مسئولیت کیفری............................................................................. 114

1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج................................................................... 114

1-2: واجد اهلیت جزایی بودن................................................................................. 115

1-2-1:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن.................................................................... 115

1-2-2: اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن.................................................................. 118

1-3:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب................................................................... 119

1-3-1: اسناد يا انتساب مادي................................................................ 119

1-3-1-1: اسناد بسيط........................................................................................... 119

1-3-1-2: اسناد مزدوج.......................................................................................... 120

2: اسناد يا انتساب معنوي....................................................................................... 121

2-1: اراده‌ مجرمانه و تاثير شبهه بر آن ................................................................. 122

 

گفتار دوم: جایگاه قاعده درء در مسئولیت کیفری................................................... 124

1-:اعتقاد خلاف واقع مانع تحقق قصد مجرمانه می شود ....................................... 124

2-:اعتقاد خلاف واقع نافی شمول قانون.................................................................. 126

3-:اعتقادخلاف واقع مانع تحقق مسئولیت کیفری.................................................... 127

4-:اعتقاد خلاف واقع رافع مسئولیت کیفری............................................................. 128

 

گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری ...................... 131

1-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مسئولیت کیفری............................................... 131

2-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مجرمیت........................................................... 132

3-:کاربردقاعده درءدر عوامل رافع مسئولیت کیفری .............................................. 133

3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری................................................ 133

3-2:اشتباه حکمی دردامنه علل رافع مسئولیت کیفری............................................. 135

 

فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها....................................................... 138

 

گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی ................................................... 138

1-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا......................................................................... 139

1-1: شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا.................................................... 140

1-2: شبهه حکمی و تاثیر آن بر مجازات جرم زنا................................................... 141

1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا....................................................................... 142

2:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی............................................................. 143

2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی......................................................... 145

3:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر...................................................................... 146

3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر................................................................... 147

 

گفتاردوم: تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص............................................... 148

1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه .............................................................. 149

1-1:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه..................................................... 150

1-2:اشتباه درتشخیص مجنی علیه جرم بدون قصدمجرمانه................................... 152

 2:اشتباه در شخص مجنی علیه.............................................................................. 156

 

گفتارسوم:قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده.............................................. 158

1:مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده........................................................ 158

2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری................................................ 162

3-امکان اعمال قاعده درءنسبت به مجازات بازدارنده ............................................. 164

 

نتیجه...................................................................................................................... 166

 

فهرست منابع......................................................................................................... 176

 

مقدمه

1- بیان مسئله:

در یک تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی تقسیم می نمایند، معمولا اندیشمندان حقوقی معتقدند قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی وضع شده را باید ماهوی تلقی کرد. این قواعد ماهوی متکی بر اصولی است که نقش آنها فعلیت دادن به عدالت فردی و اجتماعی است چنانچه در بحث از ارکان تقصیر، علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت اوصاف عمل ارتکابی در ردیف اول قرار دارد و یا در محدوده قواعد ماهوی تاکید بر این است، تا زمانی که موضوع ثابت نگردیده(اصل عدم ثبوت موضوع) نوبت به اعمال کیفر نمی رسد یا با نهادها وتاسیساتی مواجه هستیم مانند علل رافع مسئولیت کیفری یا علل موجهه جرم و... که حسب مورد مجازات را از متهم دفع یا در میزان تقصیر شخص مر تکب تاثیر می گذارند. یا در حقوق کیفری ماهوی با اصطلاحاتی چون شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی،  شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری مواجه می شویم که  القاء کننده این امر هستند ، تا زمانی که در احراز مجرمیت توسط دادرس یا در علم و آگاهی مرتکب به نا مشروع بودن عمل ارتکابی قطع و یقین وجود ندارد باید تسامح بر متهم را سر لوحه امر دادرسی کیفری قرار داد.

چنین هدفی را در فقه شیعه در ضمن بحث از قاعده فقهی(ادرئوالحدود بالشبهات) نیز می توان ملاحظه کرد چرا که مفاد اجمالی این قاعده (به بیان اکثریت) عبارت از این است که ، با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم  مجازات را ساقط کنید، بعبارت بهتر این قاعده که تابعین حقوق جزا را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم، نسبت به کمیت و کیفیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند را باید یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است. حال که ما چنین قاعده ای  با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم وحقوق و قانون ما هم تابعی از اصول و مقررات مذهبی است چه جایگاهی می توان برای این قاعده در میا ن سایر نهادها و تاسیسات حقوقی که بدوا مذکور افتاد قائل شد؟ آیا می توان گفت که قاعده درء ، در بردارنده حکم عام وکلی است و سایر تاسیسات حقوقی بیان گردیده از آن آبشخور قامت خود راست نگه می دارند ؟ آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد؟ وجود تواما این دو(نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری ماهوی چگونه می توان باز تعریف نمود ؟  از سوی دیگر اساسا هیچ قانونگذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط وقیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد لذا درمقام اجرا بروز ابهام واجمال و تعارض در قانون امری مبرهن می باشد ویا عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد لذا حقوقدانان و قضات و وکلاء چاره ای جز تفسیر ندارند در این تفسیر چه جا یگاهی می توان برای قاعده درء قائل گردید ؟ نقش قاعده درء در موارد مالانصٌ فیه چیست؟ رابطه بین قواعدی چون ((وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی)) و ((اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان)) و اطلاق و عموم قاعده درء را چگونه می توان ترسیم کرد؟  آیا وجوب تعلم احکام موجب تخصیص اطلاق قاعده شده ؟یا اطلاق و عموم قاعده بر وجوب تعلم احکام حکومت دارد؟

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,650 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
0725_767507_9451.zip20.6k

حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا و تبعات آن حذف دادسرا و تبعات آن   فایل Word و قابل ویرایش میباشد 11صفحه   حذف دادسرا مغايرت صريح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسي دارد. با نگاهي به اصول مربوط به وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي متوجه مي شويم كه قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادي ثابت و پايدار در نظام حقوقي ايران پذيرفت و مورد شناسايي قرار داد، چنانكه نيازي به تصريح چنين سازماني نشده و صرفاً در مواردي با ذكر عناوين &l ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,650 تومان

دانلود مقاله ولایت فقیه

دانلود مقاله ولایت فقیه ولایت فقیه   فایل Word و قابل ویرایش میباشد 14صفحه   ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند.نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را بعنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوک است نه نقش یک حاکم.وظیفه ایدئولوک اینست که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد، او صلاحیت مجری قانون و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود پروژه وکالت

دانلود پروژه وکالت وکالت   فایل Word و قابل ویرایش میباشد 47صفحه   پيشگفتار ( كتاب علم قاضي ) دادگستري و دادرسي يا دستگاه قضا در ايران وقايعي را از سرگذرانده و حوادثي را بر خود ديده است . در دوران پيش از تاسيس دادگستري ، قضا و دادرسي حقوقي بصورت قضاوت يا داوري نزد فقهاي معتبر مستقل و يا مراجعي كه بعنوان قاضي از طرف حكومتها تعيين مي شدند انجام مي شد ، احكام فقهاي معتبر ، كه از روي اجتهاد صادر مي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود مقاله تعریف عقد حواله

دانلود مقاله تعریف عقد حواله تعریف عقد حواله   فایل Word و قابل ویرایش میباشد  49صفحه     چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم: 1- مکتب انتقال دین اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه من ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

ارتباط اعتياد و بزهكاري

ارتباط اعتياد و بزهكاري ارتباط اعتياد و بزهكاري   فایل Word و قابل ویرایش میباشد  25صفحه   ويژگي هاي شخصيتي فرد معتاد موجب مي گردد كه وي نامزد خوبي براي اعتياد باشد . چنين افرادي معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، كژخلق ، از نظر عاطفي بي ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالي و خود شيفته اند . آنان همچنين طبعي بي قرار عصيانگر دارند و داراي احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعي اند . به گزارش راجي و همكاران ، احساس اضطر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,750 تومان

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت  آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت   بعضی از دوستان عزیز در اتصال به درگاه پرداخت با خطا مواجه می شوند که بر آن شدیم تا این آموزش را خدمت دوستان عزیز ارائه کنیم تا به راحتی بتوانند خرید خود را انجام دهند. گاهی ممکن است در هنگام اتصال به درگاه پرداخت، با پیغام خطا مواجه شوید. ظاهر پیغام خطای https در مرورگرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است اما در تمام مرورگرها با چند کلیک ساده می توان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,550 تومان